سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

محرم شدن در پیشگاه الهی و عکس ها

ارسال شده توسط: مدیربازدید شده: 967 مرتبه
دسته: عکس ها و خاطرات حجة الاسلام ابراهیمی امام جمعه در تمتع90تاریخ: 1390.08.02
 
http://yascms.ir/akhbar/3.jpg


عکس:(تلاوت آیات نور همراه با زمزمه مناجات امیرمومنان در مسجد کوفه (مسجدالحرام- روبروی درب کعبه 29مهرماه))
«بسم الله الرحمن الرحیم»
باکاروان حج معراج نورکرمان 90 -خاطرات ( قسمت دوم) روحانی کاروان:حجة الاسلام ابراهیمی
محرم شدن
یکی ازآداب سفرحج، حلالیت طلبیدن است حاجی نباید دلهای شکسته ای پشت سرداشته باشد ولازم است حلالیت بطلبد وقرض های خود راادا کند وخمس مال خود رابپردازدتاوقتی که درمیقات «لبیک اللهم لبیک » می گوید جواب لبیک عبدی وسعدیک و خوش آمدی رابشنودوالا به اومی گویند لالبیک ولاسعدیک توخوب وخوش نیامدی وهمینطور یک وصیت نامه ای برای خود تنظیم کند . حاجیان کاروان ماشب یکشنبه مورخه 16/7/90 همه درفرودگاه کرمان حضورپیدا کردند0 خانواده ها باهزارامید عزیزان حاجی خودرا بدرقه می کردند وبه آنها التماس دعا می گفتند می خواستند درکنارخانه خدا برای روا شدن حوائج شان دعا کنند0 حاجیان که واردسالن پروازهای خارجی شدند دوکاروان دیگرهم بودندکه جمعا" سه کاروان ازکرمان در دومین پرواز عازم جده می باشند.مدیرکاروان بلیط های هواپیما وپاسپورت ها را به حاجیان داد . ناگفته نماند ورودی سالن برادران نیروی انتظامی ازاثاثیه حاجیان بازرسی می کردند هرکس شکلات ، داروهای گیاهی وآجیل وخوراکی داشت همه رابرداشتند که مبادا درآنها مواد مخدرباشد البته اینقدرسخت گیری هم خوب نیست . زائران بادل پرامید به لطف عنایت حق تعالی سوار اتوبوس پرواز وازآنجا قدم به پله های هواپیما گذاشتند هواپیمای بزرگ ماهان تمام زائران خانه خدارا در خودجای داد وتعدادی هم به طبقه دوم راهنمایی شدند. میهمانداران ضمن خوش آمدگویی جای زائران راهم مشخص می کردند اعلام شد مقصدمافرودگاه جده وهواپیما شروع به حرکت کرده ولحظه به لحظه برسرعت خود می افزود تاآماده پریدن شود که یکدفعه بابلند شدن ازفرودگاه کم کم اوج گرفت وهرچه اوج می گرفت زمین وزمینیان کوچکتر می شدند وراستی هرچه انسان به طرف خداوند سیروسلوکی داشته باشد دنیاومافیها درنظر اوکوچک می شود0انسان تازمینی فکر می کند دل وروح اوکوچک وبسیار دنیا درنظرش بزرگ جلوه می کند. شام رادرهواپیما خوردیم وبعداز 45/2ساعت خلبان هواپیما (بسیارباتجربه هم می نمود) اعلام کرد درحال فرودآمدن هستیم وهواپیما به سلامتی زائران خانه خدا رابه زمین گذاشت 0 هوای جده گرم وشرجی بود البته درخودسالن فرودگاه کولرهای گازی سخت مشغول خنک کردن بودند، سعودیها پاسپورت ها رامهر کردند وازهمه زائران انگشت نگاری نموده وعکس هم ازچهره زائران می گرفتند. زائران راهنمایی شدند به سالن دیگروساک های متحدالشکل انتظارصاحبان خود را می کشیدند که زائران بابرداشتن ساکهای بزرگ وکوچک وارد فضای بازچادرهای بسیار بزرگ وثابت فرودگاه جده شدندو هواهم خیلی گرم وشرجی بود و مسئولین جائی رابرای زائران ایرانی درنظر گرفتند0 تمام زائران راهنمایی شدند تابه محل استقراررسیدند دونفر ازجوانان سعودی کتاب کوچکی رابین زائران توزیع می کردندکه افکاروهابیت وفقه خود راتبلیغ می کردند0 به زائران گفتیم هرچه کتاب از این به بعد به شما دادندهمانجا بگذاریدیااینکه نگیرید . این کتاب هم احکام حج وعمره رابرمبنای فقه وهابی ها نوشته بود و هم افکارخود رادرباب زیارت پیامبر وتوسل که آنها راغیرمشروع اعلام کرده بود(دراولین جلسه زائران درمکه اشکالات این کتاب رابرای زائران بیان نمودم که زائران چشم بسته چیزی را نه قبول کنندونه رد کنند )که بعدا" مفصل دراین زمینه باهم صحبت می کنیم 0تشنه یک لیوان آب خنک بودیم بعدازیکی دوساعت هم آب خنک آوردند وهم چای ،ازطرف تشکیلات حج جمهوری اسلامی سه الی چهارساعتی درفرودگاه معطل شدیم تااتوبوس هابیایند0 اولین برنامه مااحرام درجحفه بود0 زائران ساک های کوچک که حاوی لباس احرام بود ازساک بزرگ جداگذاشته بودند که ساکهای بزرگ باماشین به مکه می بردند وزائران به ردیف سوار اتوبوسها شدند0دواتوبوس مکشوف وروباز وسه اتوبوس هم مسقف ، ماشین ها به حرکت درآمدندوفاصله جده تاجحفه حدودصدوبیست کیلومترمیباشد.
سرزمین جحفه :
زائران خانه خدا ازهرطرف که به سمت کعبه حرکت کنند مکانهایی درنظر گرفته شده که ازآنجا باید محرم شوند وبه آنها میقات می گویند0 زائرانی که ازجده به مکه می روند باید به جحفه بروند برای محرم شدن ، مستحب است حاجی اول درجحفه غسل کند بعدا"لباس احرام رابپوشد ، وقتی لباس دوخته راازتن خود درمی آوردبایدنیت کند برای خدا لباس دوخته رادرمی آورم ودرواقع نیت کند خداوندا ،باتوبه لباس گناه ومعصیت راازروح خود جدا میکنم وقتی لباس احرام می پوشد نیت کند ودرواقع اراده می کند خداونداازاین بعد لباس تواضع وبندگی تورابه تن می کنم0 ماوقتی رسیدیم اذان صبح بود ، اول نمازصبح رابه جماعت درمسجد خواندیم وآماده شدیم برای غسل، آب هم گرم وخوب بود، دست شوئی ها وحمام ها تمیز وآب هم فراوان بود0 لباس احرام راپوشیدیم وارد مسجد جحفه شدیم . مستحب است حاجی برای احرام سه تادورکعت نماز بخواند یابعدازنماز واجب محرم شود0 حاجیان جمع شدند ولباس احرام پوشیده ومهیای امضای قولنامه بندگی ومحرم شدن شدند0 اینگونه نیت راگفتم : «محرم می شوم به احرام عمره تمتع ازحجه الاسلام وتصمیم دارم محرمات احرام راترک کنم قربة الی الله »وکسانیکه هم به نیابت آمده بودندبا نیت نیابت ، بعد باصدای بلند گفتیم «لبیک اللهم لبیک لبیک لاشریک لک لبیک ان الحمد والنعمه لک والملک لاشریک لک لبیک » همه زائران تکرارکردندومقلدین حضرت آیه العظمی مکارم لبیک آخررانمی گویند.باگفتن این ذکر زائران خانه کوی دوست محرم می شوند وبرزن ومردبیست وچهارچیزحرام می شود.واین محرمات خوداسراری دارد که هرچه به نحوی به دنیا برمی گردد زائر برخود حرام می کند.« لبیک» یعنی خداوندا باشوق وذوق دعوت تورااجابت می کنم چون هنگام ساختن خانه توسط خلیل حق یعنی حضرت ابراهیم وحضرت اسماعیل خلیل ازطرف جلیل اعلام می کند:خداوندخانه ای ساخته وشمارادعوت کرده به زیارت که همه انسانها شنیدند حتی انسانهایی که پشت پدران بودند وطبق روایت هرکس لبیک گفته موفق می شود به زیارت خانه خدا ولبیک ، اجابت دعوت خلیل ازناحیه جلیل است.
خانمها هم توسط حاج خانم علمی فردکه به عنوان معینه آمدند محرم شدند وهم یک رنگ ویک جهت ،لباس های تفاخر وزینت ها راکنارگذاشته وشبیه فرشتگان لبیک گویان آماده حرکت بسوی خانه خدا وبسوی خداشدند .پوشیدن لباس احرام چه ابهت وعظمت وزیبایی دارد. خصوصیت جحفه این است لازم نیست درمسجد محرم شویم بلکه دربیرون مسجدهم می شود محرم شد. وقتی به صحن مسجد رسیدیم مدیرکاروان بلندگو رابه دست گرفت وذکرلبیک رابلند می گفت وزائران تکرار میکردند وحرکت کردیم به سمت اتوبوس ها زائران مرد دراتوبوس روباز وخواهران جدا دراتوبوس مسقف ویکی ازچیزهای که برمحرم حرام است زیرسایه رفتن درروزوطول مسیراست وما می بایست مسیرجحفه تامکه رادرروزبرویم. همه زائران سوار شدند ،مدیروعوامل محترم کنترل می نمودند که مبادازائری جامانده باشد ومن هم برای اینکه اطمینان پیداکنم تمام زائران لبیک گفته ومحرم شده اند درداخل اتوبوس ها یکبار دیگر نیت راتکرارکرده ولبیک ها راگفتم وسوال کردم کی هست لبیک رانگفته باشد یاشک وشبه ای داشته باشد. الحمدلله همه زائران عزیزاین کاروان محرم شده بودند. مدیرکاروان مرتب به این ماشین وآن ماشین سرمی زدکه مبادا کسی سوارنشده باشد معلوم شدیک ماشین تعدادی اززائران کم است ماشینی که ماسواربودیم معلوم شد چندنفراشتباهی سوارشده اندوهراتوبوسی به تعداد خودش می بایست سوارشود چون پاسپورت ها دست راننده بودوپلیس کنترل می کرد . نفرات هراتوبوس به تعداد پاسپورت ها می بایست باشد بالاخره هرچه مدیرمی گفت چه کسی اشتباهی سوارشده کسی جواب نمی داد.ومعلوم نشد چه کسانی اشتباهی سواراین ماشین شده اند وحاضرهم نبودند به ماشین خود بروند بالاخره چهارنفربلند شدند رفتند به ماشین دیگر، وماشین ها به راه افتادند ودرهرماشینی هم یکی ازعوامل سوارشد.جای شما خالی صبحانه راهم دراتوبوس صرف کردیم مخصوصا" زائران نان بربری آورده بودند صبحانه ای ساده ولی باصفا ومحبت.
برای برگشت به مکه ازجحفه دوتامسیرهست یک مسیر ازجحفه به جده وازجده به مکه که راه طولانی می شود ویک مسیر هم ازبین راه جحفه به جده راه جدا می شودوبه مکه می آید که راه کوتاهتری است . نوعارانندگان مسیرهاراخیلی خوب بلدنیستند مخصوصاکاروان ماهم دومین کاروان بود ورانندگان هم نابلد، راننده ما چند بارراه اشتباه رفت بالاخره هم نتوانست راه میان بر به مکه راپیداکند وبالاخره مجبورشدازمسیر جده به مکه بیاید که خیلی طولانی شدوروزهم بود وماشین روباز وآفتاب وگردوخاک .
نزدیک مکه که رسیدیم رانندگان به مرکزی می روند به نام استقبال حجاج وراننده می بایست پاسپورت ها راببرد برای مهرکردن وتحویل دادن تااجازه ورود به شهرمکه را بدهند دراین فاصله زائران پیاده شده وتجدید وضو کرده ونفسی تازه می کنند . دراینجا اززائران خانه خدا بایک بطری کوچک آب زمزم پذیرایی می کنند . بانوشیدن آب زمزم گویا تمام خستگی ها ازتن ما ازبین رفت ویک نشاط خاصی به مادست داد . زمزم وهمه خاطراتش درجلوی چشم ما زنده شد.یکساعتی همه اینجا معطل شدیم وزائران سوار ماشین شده به سمت شهرمکه، تازمانی که درودیوارشهرمکه پیدا نشده مستحب است زائر لبیک ها راتکرارکند ومادرماشین به اندازه ای که حال زائراقتضاء میکرد لبیک ها راتکرار می کردیم تااینکه بعدازچشم انتظاری درودیوارشهرمکه پدیدارشد.


چاپ این نسخه درجه: 0.00   چند مرتبه به این پست امتیاز داده اند: 0 مرتبه

نظرات

تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.
 
 

New Page 1
 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.