سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه شهرستان زرند  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

عظمت طواف

ارسال شده توسط: مدیربازدید شده: 559 مرتبه
دسته: عکس ها و خاطرات حجة الاسلام ابراهیمی امام جمعه در تمتع90تاریخ: 1390.08.03
 
http://yascms.ir/akhbar/4.jpg

باکاروان حج معراج نورکرمان 90 ( قسمت سوم)
روحانی کاروان:حجة الاسلام ابراهیمی
عظمت طواف

همینکه ازداخل ماشین در و دیوار شهر مکه را دیدیم دعای ورود به حرم امن الهی راخواندیم واینگونه گفتیم « اللهم انک قلت فی کتابک المنزل وقولک الحق واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامریاتین من کل فج عمیق اللهم انی ارجو ان اکون ممن اجاب دعوتک،بارخدایا امیددارم که ازکسانی باشم که دعوت تو رامشتاقانه اجابت کرده » « وقد جئت من شقه بعیده وفج عمیق، ازجای دورآمده ام » « سامعا" لندائک ، درحالی که دعوت تورا به حج وزیارت خانه شنیدم » « مستجیبا لک ، دعوتت رااجابت کردم » « مطیعا لامرک ، درحالی که دستورتورا اطاعت کردم » « وکل ذلک بفضلک علی واحسانک الی ،درحالی که این سفرزیارت جز به فضل وعنایت واحسانت برمن حاصل نشده است» « فلک الحمد علی ماوقفتنی له ، پس حمد وسپاس وستایش برای تواست ازاینکه مراموفق کردی براین زیارت ...» اشک شوق درچشمان زائران حلقه زده وبرگونه ها می غلطیدوشکرخداوند براین عظمت بزرگ برزبان جاری می کردند.
ماشین خیابانها ی پرپیچ وخم وتونل ها رایکی پس ازدیگری پشت سرگذاشت بااینکه راننده خیلی وارد نبود باسئوال وسوارشدن یک راهنما ما رابه بلوارعزیزیه خیابان « صدقی» وهتل « طریق الحیاة » رساند وقتی رسیدیم معلوم شد یک اتوبوس وآنهم به راهنمایی مدیر، راه را درست رفته وخیلی زود به مکه رسیده بودند. ازاتوبوس پیاده شدیم مدیر مجموعه به نام « حاج احمد امین « ازمدیران باتجربه حج وزیارت که مدیرثابت مجموعه بود به زائران خوش آمد گفت وتک تک زائران اززیرقرآن ردشدند وباچای داغ اززائران پذیرایی وتذکرات لازم هم ازجمله ساعات صرف غذا ونحوه رفت وآمدن به حرم راتوضیح داد.مدیرکاروان ماکه ازقبل بعضی ازخدمه خود رازودتر به مکه فرستاده بود اتاقها رامنظم واسامی زائران به درب اتاقهانوشته وهمه چیزمهیا بودواتاق هرکس ازقبل مشخص شده بود وزائران کلید اتاقهای خود راگرفته وبه اتاقها راهنمایی شدند . این هتل شش کاروان را درخود جای داده ونزدیک به هزارنفر، طبقات کاروان ما طبقه 9،8،7 بود. خانمها وآقایان ازهم جدا بودند واتاقها دونفره، سه نفره، چهارنفره وپنج نفره بودندکه هراتاق یک تلویزیون ،یخچال کوچک ، کتری برقی وتخت وپتو، کمد وپنکه وکولرگازی وکف اتاق قالی وهراتاق حمام ودستشویی باوسایل شستشو ازقبیل شامپو، صابون وتاید وحوله گذاشته بودند وآب هم آب معدنی وبطری درب بسته ،جلوی اتاقها به وفور گذاشته شده بود.ماپیش ازظهریکشنبه 17/7/90 به هتل رسیدیم لازم بود زائران خستگی ازتن بدرکنند واستراحتی بنمایند وتجدید قوایی کنند.به زائران گفتم اعمال عمره تمتع رابعدازنمازمغرب وعشاء انجام دهیم وباخیال راحت به استراحت بپردازید، اتاق مدیروعوامل کنار هم واتاق روحانیون کاروان وپزشک کنارهم بود.زائران عزیز درحالی که لباس احرام رابرتن داشتند نهاررادرطبقه سیزدهم که سالن غذاخوری بودصرف کردند نهارتقریبا غذای ساده ای بود استامبولی پلو ودوغ ونان . برگزاری حج توسط جمهوری اسلامی نسبت به گذشته خیلی بهتر می باشد. مدیریت حج جمهوری اسلامی یک آشپزخانه مرکزی تاسیس کرده وغذای زائران یکجا پخت می شود وتوسط ماشین ودرظرفها ووسایل بسیارمدرن وخوب واستاندارد به هتل ها آورده می شود. زائران بعداز صرف نهار باآسانسور به طبقات خودرفتند. شب بعداز خواندن نماز مغرب وعشاء وصرف شام ساعت 8 شب می بایست زائران راآماده کنیم برای زیارت وانجام باقیمانده اعمال عمره تمتع که عبارت بود ازطواف ونمازطواف وسعی بین صفا ومروه وتقصیر ، ماشین ها توسط مدیرمجموعه آماده شده بود وزائران رابا چندماشین بردیم به حیاط بیرون مسجدالحرام ودرآنجا باردیگراعمالی که باید انجام بدهیم توضیح دادم وزائران 180 نفری رابه چند گروه کوچکتر تقسیم نمودم تااعمال رابتوانیم راحت انجام بدهیم واعلام کردم بعدازهفت دور طواف وانجام نماز پشت مقام حضرت ابراهیم زیرمهتابی سبزتجمع کنندتاهمه زائران جمع شوند وکنترل اعمال داشته باشیم که اگرزائری اعمالی را اشتباه انجام داده دوباره تکرارکنند ویااگرسوال یاجوابی باشدیاشک وشبهه هم داشته باشد برطرف شود. طواف باید باوضو وهفت دور بدون شک وتردید برگزار شود ودرحال طواف شانه چپ به طرف خانه خداباشد وطبق فتوای حضرت امام طواف بین خانه ومقام ابراهیم انجام گیرد . شروع طواف ازحجرالاسود وختم طواف هم بعدازپایان هفت دورحجرالاسود است. طواف بسیار لذت بخش است وحجر اسماعیل هم کنار خانه خدا بایک نیم دایره مشخص شده باید طواف شود ودست هم به دیوار حجر اسماعیل گذاشته نشود. ازجمله آداب مسجدالحرام خواندن دعای ورود است که آن دعا را بطورکامل برای زائران خواندم وزائران که تقسیم شده بودند یک گروه به دنبال روحانی معین حاج آقای غلامی ، یک گروه به دنبال مدیرحاج آقای شمس الدینی، ویک گروه بدنبال معینه حاج خانم علمی فردو یک گروه که اکثریت بودند به دنبال خودمن به حرکت درآمدند ازباب ملک عبدالعزیز وارد مسجدالحرام شدیم درحالی که الله اکبر بلند میگفتم وزائران تکرارمی کردندازپله ها پایین رفتیم وبه آرامی وارد صحن مسجدالحرام وکعبه باعظمت درمیان آن قرارداشت وجلوی چشم زائران قرارداشت آمدیم ،به زائران گفتم سجده کنید وشکرخداوند رابجای آورید. نمی دانید چه منظره زیبایی بود صدای گریه وناله زائران وگریه شوق فضای مسجدالحرام راپرکرده بود ، مثل مادری که بعداز سالها چشم انتظاری فرزند دلبند دورازدسترس خود رامی بیند. به زائران گفتم دستها رارو به کعبه بلند کنید ودعای بسیار مهم وبامفاهیم بلند راقرائت نمودم که مشتمل برحمدخدا ودرخواست توبه وبخشش ازخداوند است .وازخداوند گشودن 8 درب بشهت راطلب کردیم.جای شما خالی بسیار لذت بخش بود اولین دیدار خانه خداواقعا قابل توصیف نیست . زائران رابلند نموده وباگفتن ذکر شریف الله اکبر انسجام آنها راحفظ نمودم آرام آرام ازسمت رکن شامی ورکن یمانی وارد طواف شدیم وبه همه اعلام کرده بودم که شروع طواف ازحجرالاسود است وجای آن راهم نشان داده بودم . نیت کردیم «طواف می کنم برای عمره تمتع ازحجه الاسلام قربه الی الله » بارسیدن به حجرالاسود دست راست رابلند کردیم و«الله اکبر» گفتیم زائران مشتاق تکرار می کردند دعای شوط اول راکلمه به کلمه خواندم وآنهاهم جواب میدانند دوراول تمام شد دوردوم راشروع همینطورتادور هفتم ودعای وارده راهم می خواندم بعدازاتمام طواف به آرامی بدون اذیت وآزار ازطواف خارج شدیم وآمدیم پشت مقام حضرت ابراهیم دورکعت نماز طواف بدون اذان واقامه وباید صحیح خوانده شود . به زائران گفتم مردان جلو وخانمها پشت سر آقایان وخود نیزپشت مقام قرارگرفتم ودورکعت نماز طواف راخواندیم بعدازاتمام نماز به زائران گفتم خداوند ازشما پذیرایی کرده آب زمزم رانوش جان کنید وهمه زیرمهتابی سبز بنشینید هم خستگی برطرف شود وهم کنترل اعمال داشته باشیم تاهمه گروهها جمع شوند. جمعیت طواف کننده ونمازگزار آنقدر نبود که نتوانیم اعمال راانجام بدهیم تقریبا براحتی همه زائران طواف ونماز راصحیح انجام دادند وبعضی اززائران مسن و ویلچری بودند دونفر ازعوامل محترم کاروان آقای نیک طبع وآقای سیوندی آنها رابرای اعمال بردند. همه زائران جمع شدند وکنترل شد به این صورت گفتم اول محرم شدیم درجحفه وباوضو داخل مسجدالحرام شدیم وهفت دور طواف بدون شک وشبهه انجام دادیم بدون اینکه به دیوارخانه خدا دست بزنیم یاطواف راقطع کنیم وبعداز طواف دورکعت نماز پشت مقام ابراهیم خواندیم هرکس شک دارد یابرخلاف این گفتار انجام داده اعلام کند. الحمدلله کاروان دومرحله طواف ونماز رابه خوبی پشت سرگذاشت وهمه خوشحال وراضی ازاینکه باصحت وآرامش به لطف الهی وعنایت حضرت صاحب الامرطواف ونماز راانجام داده اند. زائران را حرکت دادیم دست جمعی برای انجام چهارمین عمل عمره تمتع یعنی هفت مرتبه صفاومروه وفاصله بین صفا ومروه حدودا 400 متر است . به صفا آمدیم نیت رااعلام کردم « سعی می کنم بین صفا ومروه هفت بار برای عمره تمتع ازحجه السلام قربه الی الله » ودعاهای وارده راخواندیم وسعی راشروع کردیم خیلی باصفا وبه یاد حضرت هاجر، درصفا ومروه باوضو بودن شرط نیست حتی می توانند استراحت کنند آب زمزم بنوشندولی نمی توانند به عقب برگردند یاعقب عقب بروند. آرام آرام حرکت می کردیم وذکرها رامی گفتم وزائران تکرارمی کردند مخصوصا مناجات امیرالمومنین درمسجد کوفه راخواندم خیلی دلچسب بود وزائران تکرار می کردند. الحمدالله سعی بین صفا ومروه راهم برگزار ونوبت به تقصیر رسید که درمروه نیت آن را گفتم « تقصیر میکنم برای عمره تمتع ازحجه الاسلام قربه الی الله » همه تقصیر کردند یعنی مقداری ازموی سروناخن ها را چیدند (تافردی خودش تقصیر نکرده حق تقصیربرای فرد دیگری راندارد)پایان مراسم شد وهمه زائران به هم تبریک می گفتند بخاطر موفقیت درانجام عمره تمتع وازمروه زائران آمدند روبروی حجرالاسود درصحن مسجدالحرام زیرمهتابی سبز استراحتی نمایند وهم کنترل اعمالی داشته باشند تاخاطر جمع شویم همه زائران باقیمانده اعمال رادرست انجام داده اند ؟ آیا کسی هست عقب افتاده باشد ویا اعمال راناقص انجام داده باشد؟ الان که این سطرها رامی نویسم ساعت 30/12 دقیقه بعدازنیمه شب است تلویزیون اعلام کرد دیکتاتورلیبی به دست انقلابیون لیبی به درک واصل شدولیبی ازشراین ظالم ستمگر آزادشد. واقعا خوشحال شدم وسجده شکر رابجای آوردم که ملت مظلوم لیبی ازشر این خبیث خلاص شدند وبرای آزادی سایر ملل مسلمان ازشر آمریکا واسرائیل وازشر حاکمان ظالم وستمگر دعاکردم .بعدازانجام اعمال وکنترل نهایی درمسجدالحرام نشستن وبه خانه باعظمت خداوند نگاه کردن چه لذتی دارد وحالت عجیبی به انسان دست می دهد یعنی ازآرامش خاصی برخوردار می شود0 این خانه وچه رمز ورازی درآن نهفته است ؟ استفاده هرکسی ازاین اعمال وزیارت به اندازه درک معرفت اوست هرچه معرفت بالا برود آثار آن هم عمیق تروماندگارتر است تاجایی که سعادت وخوشبختی کامل را به بارمی آورد وزائران باید ازقبل ازسفر آمادگی وقابلیت ها رابیشتر فراهم کنند تابیشتر ازاعمال بهره ببرند.

«هردوگون زنبور خوردند ازمحل لیک شد زان نیش وزان دیگر عسل

هردوگون آهوگیاه خوردند وآب زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب»

صالح و طالح به صورت مشتبه دیده بگشا تا که گردی منتبه

مزاج ها مختلف است ، نیروی برق هرگاه به لامپ سالم بخورد آن راروشن می کند واگر لامپ سوخته یابه تخته وچوب برسد نور ایجاد نمی کند . آتش به چوب بخورد آتش می گیرد وشعله تولید حرارت ، اما در بعضی اشیا هیچ اثر نمی گذارد. اگر انسان قابل باشد اعمال حج اینگونه دراواثر می گذارد لذا باید قابلیت ایجاد شود.
شهرمکه زادگاه رسول الله صلی الله علیه واله وولی او امیرالمومنین علی علیه السلام و مهبط وحی و محل نزول فرشتگان ، ام القری وبلدالامین ،قبله توحیدوقبلگاه جهانیان است .بقای ساختمان کعبه خود ازعجایب است، کاخ های رفیع وعالی ازشاهان درطول زمان بنا شده ولی هیچکدام نمانده جز آثار وبقایای کم ،این خانه دستخوش روزگار شده ولی پابرجا مانده است وروز به روز بر عظمتش افزوده گشته است . آنهم یک خانه ساده بامصالح بسیار ساده ازسنگ سیاه آنهم درصحرای گرم وسوزان بی آب وعلف وبدون آبادی، این خود نشان قدرت حق تعالی است که چگونه خانه خود را حفظ کرده است ومطاف بشر ومایه امن وامان وهدایت ومبارک قرارداده است .عجیب ترازاین جاذبه این خانه است، چگونه مثل پدرومادری که سالها ازفرزند خود دوربوده ولحظه لحظه انتظارورود اورا می کشد خیلی محبوبیت وجذابیت دارد وهرچه به آن نزدیکتر می شوی بیشتر میخواهی پیش بروی تااینکه خود رابه آن برسانی ، چه اراده ای چنین جذبه ومحبوبیت وصلابت وایستادگی دراین بنای فوق العاده ساده ایجاد کرده . جلیل به خلیل فرمود: « واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق » «اعلان دعوت حج کن درمیان مردم ،تا پیاده وسواره وازراههای دور بامرکبهای لاغر به سوی توآیند.» وخلیل پای برسنگ مقام گذاشت وبه همه اطراف اعلام نمود « هلوموا الی الحج ، هلوموا الی الحج، بشتابید به حج » وهنوز آثار فرورفتگی پای خلیل برسنگ مقام مشهود است وشاهد براین دعوت است واین جای پا درست قالب پای پیامبر اعظم است ودرواقع ندای رسول خداست که دعوت می کند مسلمین رابه حج . وزائر باید بردور خانه خدا بچرخد وطواف کند درواقع نیت می کند برای همیشه دورحق بچرخد نه دور هوای وهوس ونه پست ومقام واشخاص وافرادهمه ذرات عالم درحال چرخش وطوافند حتی انسان که جز این دستگاه آفرینش است اوهم باید طواف بکند وبچرخد درحج به اویاد می دهندکه همیشه دورحق وحقیقت بچرخد ، دوراحکام خدا وخدا بچرخد،دور امام حق وپیشوای حق بچرخد این چرخش وطواف وقتی صحیح است که پشت مقام ابراهیم نماز بخواند یعنی تمام حرکات وسکنات واعمال واقوال او پشت رهبرحق وامام حق باشد 0واقعا چه رمز ورازی است دراین جاذبیت ومحبوبیت ، چنان کششی ایجاد کرده که هیچ زمانی خانه حق خالی اززائر نشده وهرساله وهرماه وهرهفته وهرروز وهرساعت وهرلحظه افزوده می شود ، یک لحظه هم بی رونق نشده است 0 آدم های مختلف ،چهره های مختلف ، اندام های مختلف ، رنگهای مختلف بازبانهای مختلف ازشرق وغرب عالم بااین همه تفاوت ها ولی همه یک هدف ویک مقصدویک منسک ، تواضع برخانه حق وطواف وچرخش برخانه کعبه، نماز پشت مقام وسرشار ازعشق وچشیدن حلاوت دعا وذکر ونمازو طواف0خدا حافظ تا ......


چاپ این نسخه درجه: 0.00   چند مرتبه به این پست امتیاز داده اند: 0 مرتبه

نظرات

تاریخ: 1390.08.03 | نظرات کاربران: 1
a63
a63
خدا انشاالله قبول کند و نصیب ما هم بفرماید.
  • 85
تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.
 
 

New Page 1
 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.