سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

بنيان هاي فكري اسلام و غرب در دفاع از حقوق زنان

بنيان هاي فكري اسلام و غرب در دفاع از حقوق زنان(1)

پرسش: امروزه با نگرش ها و رويكرد هاي متعددي در دفاع از حقوق زنان روبه روييم. در اين ميان، برون دادهاي جهان غرب، هم چون فمينيسم وكنوانسيون رفع تبعيض، برجستگي بيش تري داشته و با اقبال گسترده تري نيز روبه رو شده است. پرسش من اين است كه نگرش هاي جديد غرب درباره زنان، بر چه بنيان هاي فكري استوار است. به بيان ديگر، بنيان هاي فكري كه رويكرد هاي جديد غرب در دفاع از زنان بر آن استوار است، چيست؟ از سوي ديگر، اصول و مباني ديني در نگرش به شخصيت زن، را چگونه ارزيابي مي شود ؟

پاسخ: طرح ها و نظريه هاي بزرگ براي زندگي فردي و اجتماعي، همواره بر نوعي نگرش به انسان و جهان هستي مبتني است. به بيان ديگر، برنامه هاي ما براي زندگي، از شناخت و تحليل هاي ما درباره خود و جهان پيرامون مان سرچشمه مي گيرد. بنابراين، گاهي بررسي و بازشناسي اصول و مباني فكري، براي تعديل برنامه ها و فروعات زندگي، امري ضروري و اساسي است. رويكردهاي اجتماعي و فرهنگي در دفاع از حقوق زنان نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اين رويكردها در قالب هاي نوين و سنتي از برخي مفروضات بنيادين شكل مي گيرد بازشناسي دقيق و مستدل اين مفروضات، به ما كمك مي كند تا صف خود را در رويكردهاي متعدد اجتماعي و فرهنگي تشخيص دهيم و نيز از تصميم ها و رفتارهاي كاملاً احساسي و تحت تأثير زمانه، در امان باشيم.از اين ديدگاه، پرسش اين شماره، اهميت بسياري دارد؛ زيرا

نظرات: 0 بازدید شده: 963 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.11.04 بیشتر بخوانید

بلوغ دختران

بلوغ دختران

گواهي زنان
طرح شبهه
حافظه زنان از ديدگاه روانشناسي
ثبوت دعاوي مالي با دو شاهد زن و سوگند مدّعي
ضابطه اساسي
بررسي بنيادين
ماهيت حقوقي «شهادت»
1- تعريف شهادت
2- تعريف "حقّ"
3- تعريف "تكليف"
4- رابطه حقّ و تكليف
ويژگي فقهي و حقوقي «تكليف» و تطبيق آن با «شهادت»
1- توجه به احكام
2- توجه به آثار
آثار قبل از اداء شهادت
آثار بعد از اداء شهادت
انطباق «عدم پذيرش شهادت زنان» با «كنوانسيون»
راه حل هاي فقهي و حقوقي
الف) ترتيب اثر از طريق «علم قاضي»
ب) ترتيب اثر از طريق «شهادت مردان»
نتيجه

نظرات: 0 بازدید شده: 1160 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.11.04 بیشتر بخوانید

بانوي نمونة تاريخ

بانوي نمونة تاريخ


حضرت خديجة كبري (ع)، از جمله انسانهائي در تاريخ بشريت به شمار ميآيد، كه مظلومانه زيستند، مظلومانه در گذشتند و هنوز از پس گذار قرون و اعصار ناشناخته باقي ماندهاند. همدم شبهاي تاريك محمد (ص)، بدون شك تأثيري عظيم بر رشد يافتن نهال مقدس اسلام داشته است.

خديجه (ع) در سختترين و طاقت فرساترين شرايط رسوال الله را تنها نگذاشت و پابه پاي او در برابر تمام دنياي كفر ايستاد و در نهايت از نثار جان خويش هم دريغ ننمود.

براي خديجه (ع) همين افتخار بس كه نخستين زن ايمان آورنده به اسلام بود و فرزندان و نوادگان او ستارههاي درخشان آسمان آزادگي گشتند.

نظرات: 0 بازدید شده: 987 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.11.04 بیشتر بخوانید

امام خمينـى; و الگـوهـاى ديـن شنـاختـى در مسـايل زنان

امام خمينـى; و الگـوهـاى ديـن شنـاختـى در مسـايل زنان


حضرت امام خمينى, پـس از معصومان(ع) كه برگزيدگان خاص الهى اند, نسخه اى بـى مثال از شخصيتـى جامع است كه براى تبييـن و شناخت وى بايـد از زواياى متعددى نگريست و به تحليل و ارزيابـى و مقايسه پرداخت. حضرت امام, در چهره يك انقلابـى بزرگ, كسـى است كه يكـى از اصيل تـريـن انقلابها را تـا سـرمنزل پيـروزى رهبـرى كـرد. در مديريت و رهبرى, نظامى را پايه ريزى و در سالهاى دشـوار شكل گيرى و علـى رغم تـوطئه ها و مانع تراشيهاى بسيار, رهبرى كرد كه نسخه اى منحصر به فرد است. در مرجعيت دينى, يكـى از پرآوازه تريـن مراجع است و دامنه مـرجعيت ايشان بسـى فـراگير گشت. در مقام استادى و تدريـس, به تعليـم و تربيت صدها شاگرد در حوزه هاى مختلف اصول و فلسفه و اخلاق و عرفـان نشست. در نگـارش و بيـان, آثــارى را در زمينه هاى مختلف ارائه كـرد كه بـراى سالهاى سال سـرمايه مـراكز علمـى و محـافل فكـرى و پـاسخگـوى بسيارى نيازها خـواهـد بـود.

نظرات: 0 بازدید شده: 957 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.11.04 بیشتر بخوانید

الگوى زن مسلمان, الگوى زن غربى

الگوى زن مسلمان, الگوى زن غربى

امام خمينى احياگر اسلام ناب محمدى صلـى الله عليه و آله و سلـم, در عصـر حاضـر, همه اقشار جـامعه را حيات بخشيـد. در ايـن ميان تحـولـى كه در قشر زنان به بـركت انقلاب اسلامـى و روشنگريهاى آن بزرگوار به وجـود آمد, بسى ارزشمند و در خـور تإمل است. ايشان به لحاظ مظلوميتى كه بر زنان در طـول تاريخ, هـم در عصر جاهليت قديـم و هـم در دوران جاهليت مدرن وارد شده, تلاش فراوانى را در جهت آگاهـى بخشيـدن به ايـن قشر نسبت به ((گـوهر وجـودى زن)) و ((حقـوق انسانى و اسلامى)) او نمـود. بخـش كـوچكـى از ديدگاههاى حضرت امام در ايـن عرصه با عنوان ((الگوى زن مسلمان و الگوى زن غربـى)) در ايـن مختصر مـورد بررسى قرار مى گيرد تا از رهگذر آن تفاوت فاحشـى كه ميان دو نگرش اسلامـى و غربـى نسبت به زن وجـود دارد, آشكار شـده و جايگاه والا و ارزشمنـد زن در فرهنگ و جامعه اسلامى روشن گردد.

نظرات: 0 بازدید شده: 926 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.11.04 بیشتر بخوانید

اقسام استحاضه و راه شناخت آن

اقسام استحاضه و راه شناخت آن


استحاضه حدثى است كه داراى شدّت و ضعف مى‏باشد كه در زير اقسام آن را بيان مى‏داريم:(1)

1- ضعيف (قليله): در حكم حدث اصغر مستمر است كه نياز به وضو دارد.

2- متوسّط (متوسّطه): در حكم حدث اكبر است كه نياز به غسل دارد.

3- شديد (كثيره): در حكم حدث اكبر مستمر است كه براى هر نماز نياز به غسل دارد كه براى نمازهاى پنجگانه بايد پنج و يا سه غسل انجام دهد.

نظرات: 0 بازدید شده: 839 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.11.04 بیشتر بخوانید

اشتغال خارج از منزل زن معاصر در غرب: تمايل شخصي يا اضطرار؟

اشتغال خارج از منزل زن معاصر در غرب: تمايل شخصي يا اضطرار؟

در آغازين روز آوريل 1996 م، خبر جنجال انگيزي، محافل مطبوعاتي و به دنبال آن افكار عمومي بريتانيا را لرزاند.

اين خبر حاكي از انتشار مقاله‏ي ده تن از پژوهشگران [1] Ginn et al,1996 در تأييد جنبش دفاع از حقوق زنان»، موسوم به «فمينيزم» [2] Feminism بود.

اين مقاله در يكي از مشهورترين مجلات تخصصي علوم اجتماعي [3] British Journal of Sociology در بريتانيا، استشار يافت.

در اين مقاله، پژوهشگري به نام «كاترين حكيم» [4] Cathrin Hakim,1995 به دليل پژوهشي كه در يكي از شماره‏هاي گذشته‏ي همان نشريه به چاپ رسانده بود، سخت به باد انتقاد گرفته شد. موضوع پژوهش خانم حكيم انعكاس نظرسنجي و پژوهشي ميداني خود در باره‏ي تمايل زنان انگليسي به كار در داخل يا خارج منزل بود.

نظرات: 0 بازدید شده: 843 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.11.04 بیشتر بخوانید

اســلام ، زنان و برداشتهاى نادرست

اســلام ، زنان و برداشتهاى نادرست
فهمى م.س. محمود و نورهانا ابراهيم


درآمد بحث
برخى از نويسندگان, انتقادات نابجايى از شريعت اسلامى, به سبب وضع و حقوق زنان در اسلام دارند, زيرا اين منتقدان معتقدند قوانين اسلام, راه را براى ستم و بدرفتارى با زنان همواره كرده, برترى را به مردان مى دهد. اما مسلم است كه اين ادعاهاى نابحق, به سبب كژفهمى احكام حقيقى اسلام است, كه در واقع حقوق زنان را پاس داشته, بالاترين احترام و بزرگداشت در جامعه را از آنان مى نمايد.

اين مقاله, چهار علت اساسى را كه سبب شده بسيارى از غير مسلمانان, نظرياتى بناحق, به اسلام نسبت دهند, بررسى مى كند و نقاط قوت هر علت را روشن مى نمايد و پاسخ مى دهد[ .مترجم: لازم به يادآورى است از آنجا كه نويسندگان مقاله از اهل سنت مى باشند, مستندات حديثى مقاله از منابع سنى مى باشد].

نظرات: 0 بازدید شده: 942 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.11.04 بیشتر بخوانید

ويژگيهاي زندگي زناشويي

ويژگيهاي زندگي زناشويي

اسلام، زن و كنكاشي نوين
ويژگيهاي زندگي زناشويي
زدن زن
معناي «شاوروهنّ و خالفوهن»
جهاد زن و اجازه شوهر
حل اختلافات زناشويي

نظرات: 0 بازدید شده: 866 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.11.04 بیشتر بخوانید

اسلام, زن و كنكاشى نوين

اسلام, زن و كنكاشى نوين قسمت اول
آيت الله سيد محمدحسين فضل الله

((تاملات الاسلاميه حول المراه))

ترجمه: مجيد مرادى


توضيح ما
نام آيت الله سيدمحمدحسين فضل الله عالم و انديشمند اسلامى معاصر, براى دين انديشان دردمند نامى است آشنا و روشن.

سبك كارهاى اين عالم بزرگ لبنانى در ارائه تصويرى نوين از انديشه دينى و احياى دوباره تفكر اسلامى به ياد آورنده تلاشهاى غيرتمندانه عالمانى همچون استاد شهيد مرتضى مطهرى و استاد شهيد سيدمحمدباقر صدر است.

سلسله مباحثى كه از اين پس از نظر خوانندگان محترم خواهد گذشت, نظرگاههاى ايشان است پيرامون زن و مسايل مربوط به او, كه در كتابى به نام ((تاملاتٌ اسلاميهٌ حول المراه)) به چاپ رسيد. عناوين برخى از مطالب كتاب از اين قرار است: شخصيت و نقش فعال زن, شعار آزادى زن, زن و مشكل عقب ماندگى, زن و حق كار, ازدواج پيوندى مقدس, طلاق و...

مقدمه بحث ممكن است براى برخى از خوانندگان جاذبه لازم را نداشته باشد. اما بر اين باوريم كه خوانندگان عزيز در ادامه مباحث از ديدگاههاى روشن و ارزشمند نويسنده محترم استقبال خواهند نمود و آنها را راهگشا خواهند يافت.

نظرات: 0 بازدید شده: 928 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.11.04 بیشتر بخوانید
مجموع 23 پست فعال - 3 صفحه و 10 پست در هر صفحه
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.