سيستم مديريت محتواي ياس/دفتر امام جمعه بخش چترود  

مطالب

خانه مشهور لیست اضافه

پروانه و پسرک

پروانه و پسرک
~1h
پروانه توانش نبود به خدا گفت چرا اين همه تشنگي مگر نمي بيني بندگانت را مگر نمي‌شنوي صدايشان را. خدا گفت صبور باش و منتظر! پروانه بالي زد از خنكاي كلام خدا.پروانه توان پرواز نداشت. روي درختي كه از تشنگي خشكيده بود كز كرده بود چشمانش را به دور دست‌ها انداخت همه جا بيابان بود و بيابان. خشكي بود و خشكي و تشنگي كه زمين برايش له له مي زد و صداي زمين و درختان و آن موچه‌هايي كه به سختي سخن مي گفتند و مي دانستند كه فقط خدا صداي تشنگيشان را مي شنود.

پروانه خواست صبور باشد به رضاي خدا، بنده باشد به مشيت خدا و پروانه باشد براي خدا.

از دور جوانكي مي آمد خسته و رنجور تشنه و گرسنه زير سايه درخت لم داد تا دمي بياسايد از خستگي قمقمه‌اش را باز كرد تا آبي بنوشد اما آبي نمانده بود و چشمانش سياهي مي زد از تشنگي.

پروانه توانش نبود به خدا گفت: چرا اين همه تشنگي مگر نمي بيني بندگانت را، مگر نمي‌شنوي صدايشان را.

خدا گفت: صبور باش و منتظر! پروانه بالي زد از خنكاي كلام خدا.

آفتاب چرخيد و چرخيد تا به وسط آسمان رسيد. تمام گرمايش را تمام نورش و تمام غرورش را به زمين تاباند. درخت سايه از صورت جوانك دريغ كرد. پسرك تكاني خورد نگاهي به آسمان كرد و در آن باران عطش لبخند زد. پسرك دستانش را به زمين زد آنرا بر صورت كشيد و دستانش را خاك ماليد. پروانه متحير بود زمين هم آسمان هم. جوانك به درخت تكيه داد و آرام آرام بلند شد. رو به سويي ايستاد. پروانه گوش‌هايش را تيز كرد، زمين هم آسمان هم.

پسرك سلام كرد به خدا به آفريدگارش، و همه شنيدند سلامش را و خدا جواب داد كلامش را ،

پروانه به دور دست‌ها به افق خيره شد. نسيم كه نشان مهر خدا بود وزيد و ابر كه نشان رحمت خدا بود در آسمان نمايان شد و باران كه نشان دوستي خدا بود باريدن گرفت و پسرك نماز مي‌خواند.

نظرات: 0 بازدید شده: 1117 مرتبه ارسال شده توسط: مدیر در تاریخ: 1388.07.18 بیشتر بخوانید
 
 

 
 طراحی سايت توسط شهر الکترونیک کرمان  پشتیبان رسمی سیستم مدیریتی سایت ساز دریا طراحی شده است.